top of page
Privacy Policy: Welcome

PRIVACY POLICY

What’s Soap, Doc? respecteert uw privacy en zet zich in voor het beschermen van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan indien u onze website bezoekt (ongeacht waar vandaan u de website bezoekt) alsmede wat uw  rechten zijn inzake privacy en hoe u hierbij door de wet wordt beschermd.

 

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

HET DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te verschaffen over hoe What’s Soap, Doc? uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt naar aanleiding van uw gebruik van deze website met inbegrip van gegevens die u via deze kanalen verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een product koopt.

Deze website is niet bestemd voor kinderen en wij verzamelen niet willens en wetens gegevens met betrekking tot kinderen. Het is van belang dat u deze privacyverklaring doorleest, evenals iedere andere privacyverklaring of verklaring inzake eerlijke verwerking die wij u mogelijk verschaffen in bepaalde gevallen wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, opdat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere verklaringen en laat de geldigheid van deze verklaringen onverlet.
 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

What’s Soap, Doc? is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (tezamen aangeduid als “What’s Soap, Doc?”, “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring).

What’s Soap, Doc? is verwerkingsverantwoordelijke van deze website. Indien u een van uw wettelijke rechten (zie punt 10) wilt uitoefenen, wordt u verzocht het desbetreffende formulier in te vullen dat u kunt vinden in de paragraaf 10. Uw wettelijke rechten van deze privacyverklaring en dit naar ons te sturen met gebruikmaking van de contactgegevens die op het formulier staan vermeld.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige contactgegevens zijn:
What’s Soap, Doc?
E-mailadres: contact@whatssoapdoc.com
Adres: Vlambloem 130-2 3068JE Rotterdam

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING EN UW TAAK ONS VAN WIJZIGINGEN IN KENNIS TE STELLEN

Deze versie is voor het laatst geactualiseerd op 22 mei 2020. Het is van belang dat de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben correct en actueel zijn. U wordt verzocht ons te informeren over wijzigingen inzake uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons.

LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Deze website kan links naar websites van derde partijen, plug-ins en applicaties bevatten. Het klikken op deze links of het inschakelen van deze verbindingen kan derde partijen in staat stellen gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over dergelijke websites van derde partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te raadplegen.

 

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke gegevens, houdt in alle informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waaruit de identificatiemogelijkheid is verwijderd, vallen hier niet onder (anonieme gegevens).
Wij hebben de verschillende soorten persoonsgegevens die wij mogelijk met betrekking tot u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen, als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificator, geslacht, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, e-mailadres.

 • Contactgegevens omvatten uw factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Financiële gegevens omvatten uw bankrekeninggegevens.

 • Transactiegegevens omvatten gegevens omtrent door en aan u, gedane betalingen, alsmede overige gegevens betreffende producten en diensten die u van ons heeft afgenomen.

 • Technische gegevens omvatten uw IP-adres (internetprotocoladres), inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen van tijdzone en locatie, browser plug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, cookie-ID’s, webloggegevens, identificatoren van uw toestel en overige technologieën op de toestellen die u gebruikt om deze website te bezoeken.

 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of geplaatste bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op vragenlijsten.

 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over de wijze waarop u gebruikmaakt van onze website, producten en diensten, uw browseactiviteiten met inbegrip van voorgenomen aankopen en niet-afgerekende winkelwagentjes, het invullen van vragenlijsten, wensenlijstjes, verbindingsinformatie en statistieken met betrekking tot uw bezoek aan de site en de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert ten aanzien van onze diensten en onze reclame- of e-mailcontent, en uw deelname aan reclameactiviteiten. Gegevens met betrekking tot Marketing en Communicatie omvatten uw voorkeuren betreffende het ontvangen van marketingboodschappen van ons en onze partners en uw communicatievoorkeuren.

 

Wij verzamelen en gebruiken eveneens geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor allerlei doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden bij de wet niet als zodanig beschouwd aangezien deze gegevens niet of niet rechtstreeks uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers dat een specifiek onderdeel van de website bezoekt te berekenen. Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren met of verbinden aan, uw persoonsgegevens waardoor u rechtstreeks of indirect geïdentificeerd kunt worden, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden verwerkt, overeenkomstig onderhavige privacyverklaring.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (hieronder valt informatie inzake uw ras of etniciteit, uw religieuze of filosofische overtuigingen, uw seksleven, uw seksuele oriëntatie, uw politieke standpunten, uw lidmaatschap van vakverenigingen, informatie omtrent uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Noch verzamelen wij gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en vergrijpen.

INDIEN U VERZAAKT UW PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

Daar waar wij verplicht zijn persoonsgegevens over u te verzamelen, uit hoofde van de wet of een overeenkomst die wij met u hebben, en u verzaakt deze gegevens aan ons te verstrekken wanneer wij hierom vragen, zijn wij mogelijk niet in staat de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, of trachten aan te gaan, uit te voeren (hierbij valt te denken aan het aan u leveren van producten of diensten). In voorkomend geval zijn wij mogelijk genoodzaakt een product of die u van ons afneemt te annuleren. Wij zullen u hiervan in dat geval echter op de hoogte stellen.

 

3. Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verwerven, verwerken en behouden uw persoonsgegevens, alsmede persoonlijke informatie omtrent toestellen die u gebruikt om naar What’s Soap, Doc? te navigeren op uw computer of mobiel, die u ons verstrekt door zaken met ons te doen, een account bij ons aan te maken of op andere wijze met ons in contact te treden.

 

Een aantal andere voorbeelden van de verschillende manieren waarop wij mogelijk informatie van en over u verzamelen, omvatten:

Derde partijen of openbaar toegankelijke bronnen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van verscheidene derde partijen zoals hieronder vermeld:
Technische gegevens van de volgende partijen:
(a) webanalyseproviders zoals Google Analytics dat buiten de EU is gevestigd;
(b) reclamenetwerken zoals Google Display Network, dat buiten de EU is gevestigd;
(c) providers van sociale netwerken zoals Facebook, dat buiten de EU is gevestigd;
Contact-, financiële en transactiegegevens van providers van technische, betalings- en bezorgdiensten zoals PayPal, dat buiten de EU is gevestigd;
Identiteits- en contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het Handelsregister en het Kiesregister, gevestigd in de EU.

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verschaffen door formulieren in te vullen, of door met ons te communiceren per post, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u:

  • onze producten koopt via de website;

  • een account aanmaakt op onze website;

  • zich aanmeldt voor onze publicaties;

  • ons verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen;

  • contact met ons opneemt;

  • meedoet aan een wedstrijd, een aanbieding, een klantonderzoek of een vragenlijst invult;

  • ons feedback geeft.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u over onze website surft, verzamelen wij mogelijk automatisch technische gegevens omtrent uw apparatuur, browseactiviteiten en -patronen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, server logs en overige vergelijkbare technologieën. Deze zelflerende algoritmen genereren content die zij aanwenden voor het personaliseren van uw gebruikservaring, en het selecteren van met name die items waar u in geïnteresseerd bent, alsmede voor het ondersteunen van de algemene optimalisatie van de dienstverlening, met inbegrip van de automatisering van biedingen/prijsverlagingen. Wij ontvangen mogelijk ook technische gegevens over u indien u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies.

 • Derde partijen of openbaar toegankelijke bronnen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van verscheidene derde partijen zoals hieronder vermeld:
  Technische gegevens van de volgende partijen:
  (a) webanalyseproviders zoals Google Analytics en Google DoubleClick die buiten de EU zijn gevestigd;
  (b) reclamenetwerken zoals Google Display Network, dat buiten de EU is gevestigd;
  (c) providers van sociale netwerken zoals Facebook, dat buiten de EU is gevestigd;
  Contact-, financiële en transactiegegevens van providers van technische, betalings- en bezorgdiensten zoals PayPal, dat buiten de EU is gevestigd;
  Identiteits- en contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het Handelsregister en het Kiesregister, gevestigd in de EU.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken indien dit wettelijk is toegestaan. Doorgaans zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende situaties:

 • daar waar wij de overeenkomst dienen uit te voeren die wij met u hebben gesloten, of op het punt staan te sluiten;

 • daar waar dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen;

 • daar waar wij wettelijke of reglementaire verplichtingen dienen na te leven.

Zie punt 5 hieronder om meer te weten te komen over de wettelijke gronden waar wij ons op baseren bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve in verband met de direct- marketingboodschappen van derde partijen die wij u sturen via e-mail. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor marketingboodschappen in te trekken door naar uw account te gaan “Mijn account” of ons een e-mail te sturen.

Wij kunnen u benaderen via e-mail, telefoon, tekstbericht, of sms in verband met het beheren van uw account of het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, met inbegrip van:

 • het nakomen van onze leveringsverplichting, daar waar wij extra informatie van u nodig hebben;

 • het aan u verschaffen van updates in verband met uw account, bestelling of levering;

5. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Over het algemeen gebruiken wij de persoonsgegevens die wij verzamelen om What’s Soap, Doc? te helpen een beter beeld van u te krijgen en ons in staat te stellen uw ervaring met What’s Soap, Doc? te personaliseren, met inbegrip van aanbiedingen en promoties die aansluiten op uw behoeften. Wij gebruiken uw informatie om:

 • onze aanbiedingen en promoties die wij u presenteren te personaliseren en om u een gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden op onze websites;

 • uw online account te beheren;

 • u content aan te bieden op de website met betrekking tot artikelen die u mogelijk interessant vindt en om uw winkelwagentje te onthouden;

 • contact met u op te nemen in verband met uw account en om u op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen bij What’s Soap, Doc?;

 • onze producten en diensten te leveren, ontwikkelen en verbeteren;

 • promoties, klantonderzoeken en vragenlijsten te beheren;

 • uw identiteit te controleren en te verifiëren, en om criminele, frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen, te matigen, te ontdekken en te onderzoeken;

 • aankopen, betalingen, en bestellingen te verwerken en een correcte klantenservice te bieden.

Houd u er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens mogelijk op grond van meerdere wettelijke gronden verwerken, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Indien u meer informatie nodig heeft omtrent de specifieke wettelijke grond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u deze informatie opvragen door een e-mail te sturen aan contact@whatssoapdoc.com.

 

MARKETING

Wij streven ernaar u een keuzemogelijkheid te bieden met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, met name op het gebied van marketing en reclame. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde bekijken of in beperkte mate aanpassen in uw account, door te e-mailen, of door contact op te nemen.
 

RECLAMEAANBIEDINGEN

Wij kunnen gebruikmaken van uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u mogelijk nodig heeft of interessant vindt. Op deze wijze besluiten wij welke producten en aanbiedingen mogelijk relevant zijn voor u (wij noemen dit marketing).

 

MARKETINGCOMMUNICATIE

Over het algemeen zult u marketingcommunicatie van ons ontvangen via e-mail of via social media, indien u ons om informatie heeft verzocht, producten van ons heeft afgenomen, of u geregistreerd heeft voor een aanbieding en u zich, in elk van die gevallen, niet heeft afgemeld voor dergelijke marketing.

 

MARKETING VAN DERDE PARTIJEN

Wij zullen u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met enige onderneming die niet behoort tot What’s Soap, Doc?.

AFMELDEN

U kunt ons of derde partijen te allen tijde vragen u geen marketingboodschappen meer te sturen door de afmeldlinks te volgen die zich bevinden in iedere naar u verzonden marketingboodschap.

 

HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN PROFILERING

Daar waar wij persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw interactie, teneinde ons in staat te stellen uw gebruikservaring met What’s Soap, Doc? te personaliseren. Deze verwerkingsactiviteit bestaat uit profilering uit hoofde van de AVG en wij verwerken uw persoonsgegevens op deze wijze, aangezien het ons rechtmatig belang is u een gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden op onze websites en u te voorzien van gepersonaliseerde reclame- en marketingboodschappen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, met inbegrip van uw recht bezwaar te maken tegen profilering zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Meer informatie betreffende dit recht van bezwaar en hoe u dit recht kunt uitoefenen, kunt u vinden in de paragraaf 9. Uw rechten van onderhavige privacyverklaring.

 

COOKIES

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren. Indien u cookies uitschakelt of blokkeert, houd u er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, wordt u verzocht het Cookiebeleid te lezen.

 

WIJZIGING VAN DE DOELEINDEN

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij uw gegevens om een andere reden dienen te gebruiken en deze reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Indien u een uitleg wenst over de verenigbaarheid van dit nieuwe doeleinde en het oorspronkelijke doeleinde, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

 

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, daar waar dit is vereist of toegestaan door de wet.

 

6. Openbaarmaking van gegevens

Wij zijn mogelijk verplicht uw persoonsgegevens te delen met de hieronder vermelde partijen voor de in de tabel in paragraaf 4 hierboven vermelde doeleinden.

 • Interne derde partijen (zie punt 11).

 • Externe derde partijen (zie punt 11).

 

7. Internationale gegevensoverdracht

Veel van onze externe derde partijen zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd, dus de verwerking van uw persoonsgegevens door hen brengt een gegevensoverdracht buiten de EER met zich mee.

In die gevallen dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij buiten de EER, zorgen wij voor een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw gegevens, door te waarborgen dat ten minste een van de volgende veiligheidsmaatregelen is ingesteld:

 • Wij zullen uw gegevens uitsluitend overdragen aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij persoonsgegevens in afdoende mate beschermen. Voor meer informatie, raadpleeg European Commission: Adequacy of the protection of personal information in non-EU countries.

 • Daar waar wij bepaalde dienstverrichters gebruiken, kunnen wij gebruikmaken van specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten op basis waarvan persoonsgegevens op dezelfde wijze beschermd worden als in Europa. Voor meer informatie, raadpleeg European Commission: Model contracts for the transfer of personal information to third countries.

 • Daar waar wij in de VS gevestigde aanbieders gebruiken, kunnen wij gegevens aan hen overdragen indien zij deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, op grond waarvan zij worden geacht persoonsgegevens die de EU en de VS met elkaar delen, op vergelijkbare wijze te beschermen. Voor meer informatie, raadpleeg European Commission: EU-US Privacy Shield.

 

8. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, contractanten en overige derde partijen die hier om bedrijfsmatige redenen toegang tot dienen te hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien wij daartoe de opdracht geven en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

 

SSL-BEVEILIGING

We volgen algemeen geaccepteerde branchenormen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat we deze hebben ontvangen. Wanneer u gevoelige informatie invoert (zoals een creditcardnummer) op onze bestelformulieren, coderen we de overdracht van die informatie met behulp van zogenaamde Secure Socket Layer-technologie (SSL).

 

9. Gegevensbewaring

HOE LANG WIJ GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, met inbegrip van het nakomen van wettelijke, boekhoudkundige en verslagleggingsverplichtingen. Dit houdt bovendien in dat wij persoonsgegevens van afgesloten accounts kunnen bewaren om te voldoen aan wettelijke voorschriften, fraude te voorkomen en geschillen op te lossen. Nadat wij niet langer genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze op een veilige manier verwijderen, overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring en gegevensverwijdering.

Bij het bepalen van de maximale bewaartermijn van persoonsgegevens die wij bewaren, gaan wij uit van onze rechtmatige belangen om gegevens te bewaren; onze verplichting uit hoofde van de AVG om zo weinig mogelijk gegevens te bewaren; de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens; het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens; de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doelen met andere middelen kunnen bereiken; de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor gegevens er niet is ingelogd in het online account of wanneer er geen online bestelling is geplaatst binnen deze periode. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Op grond van de wet zijn wij verplicht basisgegevens van onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) zes jaar nadat zij geen klant meer zijn te bewaren voor belastingdoeleinden.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan verder op de hoogte te stellen.

 

10. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

DOORGAANS GEEN VERGOEDING VEREIST

U hoeft geen vergoeding te betalen voor het raadplegen van uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter om een redelijke vergoeding vragen wanneer uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, of wanneer u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient. Wij kunnen in dit geval eveneens besluiten geen gehoor te geven aan uw verzoek.

WAT WIJ MOGELIJK VAN U VRAGEN

Het kan zijn dat wij u om specifieke informatie vragen waarmee wij uw identiteit kunnen vaststellen, alsmede uw recht om uw persoonsgegevens in te zien (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt aan personen die hier geen recht op hebben. Wij kunnen eveneens contact met u opnemen om meer informatie te verkrijgen in verband met uw verzoek, om u sneller van dienst te kunnen zijn.
 

ANTWOORDTERMIJN

Wij streven ernaar om alle legitieme verzoeken in te willigen binnen een termijn van een maand. Het kan voorkomen dat deze termijn wordt overschreden indien uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of ingeval u meerdere verzoeken heeft ingediend. In voorkomend geval stellen wij u hiervan in kennis en houden wij u op de hoogte.

 

11. Verklarende woordenlijst

RECHTSGROND

Rechtmatig belang houdt in, het belang van onze onderneming om bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf in staat te zijn u te voorzien van de best mogelijke producten en u de beste en meest veilige klantervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten in overweging nemen en afwegen, voordat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze rechtmatige belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben, of dit op andere gronden wettelijk wordt toegestaan of vereist).

 

Het uitvoeren van een overeenkomst houdt in, het verwerken van uw gegevens daar waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het ondernemen van stappen op uw verzoek voordat een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan.

 

Het nakomen van een wettelijke of reglementaire verplichting houdt in, het verwerken van uw persoonsgegevens daar waar dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

 

DERDE PARTIJEN

INTERNE DERDE PARTIJEN

Andere ondernemingen van de Westerlinden beheer BV waar What’s Soap, Doc? onderdeel van uitmaakt die optreden als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers binnen de grenzen van de EER en die IT- en systeembeheerdiensten verrichten en een informatieplicht hebben aan de directie.
 

EXTERNE DERDE PARTIJEN

 • Dienstverrichters die optreden als in de EER gevestigde verwerkers, die IT- en systeembeheerdiensten verrichten; betalingsdienstaanbieders die aankopen faciliteren; fulfilmentproviders die de bestellingen afhandelen; aanbieders van diensten op het gebied van verpakking, verzending, marketing en communicatie om uw klantervaring te personaliseren en met u te communiceren.

 • Professionele adviseurs waaronder juristen, bankiers, accountants, en verzekeraars die in de EER zijn gevestigd en die diensten verrichten op het gebied van consultancy, bankieren, wetgeving, verzekeringen en accountancy.

 • Marktonderzoekers, bureaus voor fraudepreventie en webanalyseproviders.

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens (meestal aangeduid als “toegangsverzoeken van betrokkenen.” Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben en om te controleren dat wij deze gegevens op een rechtmatige wijze verwerken. Indien u een kopie wilt ontvangen van de gegevens die wij over u verwerken, wordt u contact met ons op te nemen.

 

Verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben. Dit stelt u in staat alle onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u in ons bezit hebben te corrigeren, al dienen wij mogelijk de juistheid van deze nieuwe door u verstrekte gegevens te verifiëren. U kunt uw gegevens te allen tijde actualiseren door deze aan te passen in “Mijn account”.

Verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, daar waar er geen geldige reden voor ons bestaat om deze gegevens verder te verwerken. U heeft eveneens het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, daar waar u met succes uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend (zie onder), daar waar wij uw gegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of daar waar wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen teneinde lokale wetgeving na te leven. Houd u er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd in staat zijn gevolg te geven aan uw verzoek om wissing om wille van specifieke juridische redenen waarvan u in kennis zal worden gesteld, in voorkomende gevallen, ten tijde van uw verzoek. U kunt te allen tijde verzoeken om wissing van uw gegevens door contact met ons op te nemen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens daar waar wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en uw specifieke situatie voor u aanleiding is om bezwaar te maken tegen verwerking op deze rechtsgrond, aangezien u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft eveneens het recht bezwaar te maken daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen, kunnen wij mogelijk aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde actualiseren door contact met ons op te nemen.

Verzoeken om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situatie: (a) indien u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) daar waar ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) daar waar u wilt dat wij de gegevens bewaren ook al hebben wij deze niet langer nodig, aangezien u deze gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of u hier tegen te verweren; of (d) u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij dienen te controleren of wij zwaarder wegende legitieme gronden hebben om deze gegevens te gebruiken. U kunt te allen tijde verzoeken om beperking van verwerking van uw gegevens door contact met ons op te nemen.

Verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens overdragen aan u of aan een door u gekozen derde partij, in een gestructureerd, veel gebruikt en machineleesbaar formaat. Houd u er rekening mee dat dit uitsluitend geldt voor automatisch verzamelde gegevens waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven, of voor gegevens die wij hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt te allen tijde verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

Te allen tijde uw toestemming intrekken daar waar wij ons baseren op deze toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóórdat u uw toestemming intrekt, onverlet. Indien u uw toestemming intrekt, zijn wij mogelijk niet in staat u bepaalde producten of diensten te leveren. Wij zullen u, in voorkomend geval, hiervan in kennis stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

bottom of page